Berlin - Mauer-Denkmal - Beräumung
  

Berlin - Mauer-Denkmal - Beräumung des Denkmals
am Checkpoint Charlie - Friedrichstraße / Zimmerstraße
(05.07 2005)

Original 
Bildgröße:
2832 x 2128
Index:
B984
Autor: Rüdiger Kroll
www.wandlitz-online.de